اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی آل بویه

فقه و حقوق استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

mfardlawyahoo.com

سردبیر

دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد تمام بازنشسته رشته فلسفه دانشگاه تهران

a.beheshti1397gmail.com

مدیر داخلی

دکتر مهران جعفری

فقه و حقوق استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

mehran95jafariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

hamid.abharigmail.com

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق استاد تمام رشته فقه حقوق دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد تمام بازنشسته رشته فلسفه دانشگاه تهران

a.beheshti1397gmail.com

دکتر محمد جوادسلمان پور

فقه و حقوق دانشیار رشته فقه و حقوق دانشگاه شیراز

msalmanrose.shirazu.ac.ir

دکتر عباس کریمی

دکترای تخصصی حقوق استاد تمام رشته حقوق دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

دکتر پژمان محمدی

حقوق استاد تمام رشته حقوق دانشگاه شهد چمران اهواز

mehryari138yahoo.com

دکتر نادر مردانی

حقوق عمومی دانشیار رشته حقوق عمومی دانشگاه شیراز

mardanishiraz.ac.ir