تبیین جایگاه و نسبت آزادی و امنیت در چارچوب فقه اسلامی و حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فقه و حقوق اسلامی

2 دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

امروزه با گسترش پدیده شهرنشینی، حقوق متناظر با شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی محسوب می گردد؛ با موانع و مشکلاتی همراه گردیده است. با عنایت به این که عنصر اختیار و آزادی به عنوان نقطه انفصال انسان با سایر مخلوقات محسوب شده و با ورود انسان به وضع مدنی(شهروندی) دچار تحول می گردد، لذا بازشناسی مفهوم و جایگاه آزادی در حقوق شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود؛ از سوی دیگر از آنجایی که آزادی مطلق با زندگی جمعی تناسب نداشته و منافی با برخی منافع عامه از قیبل نظم و امنیت عمومی می باشد لذا در مقام تحدید، علاوه بر ضرورت شناخت جایگاه و مفهوم امنیت و نیاز به تعیین حدود آن خواهیم بود. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی از طریق جمع آوری داده های کتابخانه ای و با رجوع به آثار این اندیشه ورزان و آثار سایر محققانی که درباره این موضوع تحقیق کرده اند، به بررسی مفاهیم و جایگاه آزادی و امنیت در حقوق شهروندی و تبیین نسبت میان این دو موضوع پرداخته است. برابر با نتیجه تحقیق آزادی در منظومه فقهی اسلام در چارچوب عبودیت و تحقق اراده خداوند مفهوم خواهد یافت ؛ با تحقق آزادی بدین مفهوم، علاوه بر نفی هرگونه تزاحم، امنیت در دو بعد درونی و خارجی تامین می گردد. همچنین مفاهیم آزادی و امنیت از حوزه خیر و حق خارج شده و در قلمرو وظیفه معنا خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها