رعایت حقوق شهروندی با اجرای اصل اعتبار امرمختومه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهم درعلوم انسانی و حتی سایر علوم می باشدکه درعلم حقوق نیزموردتاکید فراوان قرارگرفته است.در همین راستا یکی از مواردی که با حقوق شهروندی ارتباط مستقیمی داردو از اصول اساسی و پذیرفته شده در علم حقوق و فقه می باشد، قاعده اعتبارامرمختومه است. حقوقدانان و فقها متفقاً اعتقاد دارندکه رعایت وعدم رعایت این قاعده رابطه موثری با حقوق شهروندی دارد. هرچند بررسی ارتباط قاعده اعتبار امر مختومه با حقوق شهروندی کمتر مورد عنایت واقع شده و قواعد آمره ناچیز دراین خصوص وجود داردولی عملاً و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی ، این موضوع اهمیت خود را نشان داده و در دادرسی و قواعد شکلی ،نظم دادرسی و فصل خصومت که از مولفه های حقوق شهروندی است جایگاه والایی دارد.شرایط تحقق این قاعده و نحوه تاثیرگذاری بررعایت حقوق شهروندی ، باعث توجه به این موضوع شده است.اعتباربخشیدن به احکام مراجع قضایی ولازم الاجرا نمودن آن ،عدم تعقیب و محاکمه کیفری و مدنی مجدد طرفین دعوی که در گذشته با همین موضوع مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور حکم شده و همچنین جلوگیری از طرح شکایات تکراری و ممانعت از تضییع حق یکی از طرف پرونده که حکم طبق قانون به نفع وی صادرشده و همچنین ایجاد نظم قضایی و امنیت اجتماعی و اعتباربخشیدن به احکام از نتایج اعتبار امرمختومه است که ضمن احترام به رای صادره وتمکین به قانون،باعث جلوگیری از تزلزل روانی افراد ناشی از عدم استواری نتایج احکام و آراء که تبعاً نقض حقوق شهروندی را در پی دارد می گردد

کلیدواژه‌ها