نویسنده = مرتضی رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش قاعده فقهی اسراف در رعایت حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 55-72

مرتضی رحیمی