جایگاه پول شویی در نقض حقوق اقتصادی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و معارف قرآن کریم شیراز

چکیده

انسانهای افزون خواه و طماع باهدف سود بیشتر دست به فعالیتهای نامشروع ،غیرقانونی و مجرمانه می زنند و از طریق چرخه پول‌شویی و تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های به ظاهر تمیز، این ٍثروت نامشروع حاصله را در بدنه اقتصاد جایگزین می نمایند که موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه شده، پیامدهای زیان‌بار فراوانی برای شهروندان به دنبال دارد و باعث تهدید امنیت مالی و اقتصادی شهروندان می گردد. پول شویی به دلیل اثار مخرب گسترده ای که بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد باعث نقض حقوق اقتصادی شهروندی می شود که از آن جمله می توان به تخریب بازارهای مالی،فرار سرمایه از کشور،ورشکستگی بخش خصوصی،بی ثباتی در نرخ ارز و توزیع نابرابر درآمد اشاره نمود.مقاله حاضر برآن است که ضمن بیان پدیده پول شویی و ماهیت آن، به تبیین نقش و تاثیر پول شویی در نقض حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته و ابعاد مختلف این جرم را درحوزه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار بدهد.

کلیدواژه‌ها