بررسی مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از منابع هیدروکربوری در قبال خسارات زیست محیطی با رویکرد حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور استان بوشهر

چکیده

در رابطه با آلودگی های ناشی از منابع هیدروکربوری اقدامات افراد خصوصی و حقوقی می تواند باعث تخریب محیط زیست در سطح وسیعی گردد از این رو نظام مستقل مسئولیت مدنی می تواند با انتساب مسئولیت به ناقضان آن در جهت کاهش خسارت و جبران آن گام مهمی در استیفاءحقوق شهروندی بردارد. هرچند ضمانت اجرای اقدامات گفته شده در سطح جهانی به سختی امکان پذیر است ولی می توان با استفاده از ساز و کارهای مقرر در کنوانسیونهای بین المللی نسبت به این مساله اقدام کرد. در نظام حقوقی ایران مانند اکثر نظام های حقوقی دیگر مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از بهره برداری از منابع هیدورکربوری بر پایه نظریه مسئولیت محض است. توسل به قاعده مسئولیت محض بعنوان مبنای مسئولیت در خسارات زیست محیطی به دلیل عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت مدنی (نظریه تقصیر) در حفظ و صیانت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی در پرتو حقوق شهروندان است

کلیدواژه‌ها