نویسنده = مرتضی رحیمی
نقش قاعده فقهی اسراف در رعایت حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 55-72

مرتضی رحیمی