نویسنده = علی پورجواهری
الزام پوشش بارویکرد به آزادی و رعایت حقوق شهروندی در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 27-38

فاطمه آناهید؛ یوسف جعفرپوربیگدیلو؛ فراهم عنایتی تکله؛ علی پورجواهری


چگونگی و چرایی قانون برای احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 39-54

ابراهیم دلشاد؛ عباس احدزاده؛ علی پورجواهری