دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

1. سیاست جنایی ایران در قبال اراذل و اوباش تضییع کننده حقوق شهروندی

صفحه 13-26

علی آل بویه؛ علی فرزادیان؛ محمد کرمی


2. الزام پوشش بارویکرد به آزادی و رعایت حقوق شهروندی در فقه و حقوق ایران

صفحه 27-38

فاطمه آناهید؛ یوسف جعفرپوربیگدیلو؛ فراهم عنایتی تکله؛ علی پورجواهری