نویسنده = ���� ���������� ������
سیاست جنایی ایران در قبال اراذل و اوباش تضییع کننده حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 13-26

علی آل بویه؛ علی فرزادیان؛ محمد کرمی