نویسنده = عباس احدزاده
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی و چرایی قانون برای احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 39-54

ابراهیم دلشاد؛ عباس احدزاده؛ علی پورجواهری